​VIKARer til lageret

Mangler I en ihærdig og engageret medarbejder på jeres lager?

Job-Link henvender sig bl.a. til virksomheder, der har behov for assistance til diverse forefaldende arbej-de på fx lageret, i produktionen eller chaufføropgaver.

Vikarassistancen kan bl.a. bestå af følgende arbejde:

  • Varemodtagelse.
  • Forsendelse.
  • Vareleveringer.
  • Vedligehold og løbende optimering af lager.
  • Varetagelse af retursager.
  • Opgaver i forbindelse med produktionen.
  • Chaufførarbejde.
  • Diverse ad hoc opgaver.

Vikarassistance

Job-Link tilbyder vikarassistance på lageret, i produktionen eller lignende i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel eller spidsbelastninger.

Job-Link råder over en stor og opdateret emnebank med dygtige medarbejdere. I emnebanken står regi-streret alle relevante data på vores vikarer, eksempelvis personlige data, oplysninger om uddannelse, ar-bejdserfaring, EDB- og sprogkundskaber samt særlige kompetenceområder.

Job-Link’s vigtigste opgave er, at finde den rigtige person til opgaven. Derfor er det af afgørende betyd-ning, at virksomheden og vikaren matcher hinandens krav og ønsker både på det faglige og personlige ni-veau.

Før en kandidat optages i emnebanken og efterfølgende kan starte i et vikariat, foretages en grundig ud-vælgelsesprocedure hvor både kandidatens personlighed og faglige kvalifikationer afdækkes. Herefter kan udvælgelsen af den bedst egnede vikar til en specifik opgave foretages ved omhyggeligt at sammen-ligne virksomhedens krav med kandidaternes kvalifikationer. Derfor vil den vikar vi anviser være faglig kvalificeret til at løse den pågældende opgave.

Prisniveau

Timeprisen for en vikar afhænger af vedkommendes kvalifikationer og kompetencer.

Timeprisen er inkl. alle sociale omkostninger, (ATP, Sygedagpenge, sogne-/helligdagsbetaling, G-dage), feriepenge mv.

Job-Link på Charlottenlund Slot | Jægersborg Allé 1, 2. sal | DK-2920 Charlottenlund

Job-Link ApS​  |  Søgårdsvej 44, 1. sal  |  DK-2820 Gentofte

Job-Link Ukraine | 1A Sportyvna sq, 17th floor, Kiev, 01601, Ukraine

Kristine@job-link.dk | Tlf.: +45 40 60 23 00 | CVR: 34694370

Vi er medlem af:​